Stichting Buitengewoon Actieve Breinen  
Bezoekadres: Anna van Hannoverstraat 4 - unit I2.04 Postadres: Florence Nightingalelaan 84 's-Gravenzande

Stichting Buitengewoon Actieve Breinen

Bank: ABN AMRO NL98ABNA 0833 1439 21

KvK 67350364
RSIN 856943344

Postadres:       Florence Nightingalelaan 84, 2694 AJ 's-Gravenzande

Bezoekadres: Anna van Hannoverstraat 42595 BJ Den Haag, kamer I2.04

E-mail secretariaat:  info@stichting-bab.nl
E-mail bestuur:        margriet.pakvis@stichting-bab.nl
Telefoonnummer bestuur: 06 - 36 159 154

Alle mogelijke opbrengsten, bijvoorbeeld van fondsenwerving, sponsoring, subsidieverlening, donaties, erven en andere schenkingen, crowdfunding, voorlichtingsabonnementen en verkoop van alle andere vanuit de Stichting Buitengewoon Actieve Breinen ontwikkelde producten, worden geheel ingezet voor het behalen van de doelstellingen van de stichting. 

Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel (pdf download)
Afschrift Akte van Oprichting (pdf download) 

Huidig bestuur

Voorzitter R. Buurke (14-10-1972) is sinds 19-03-2020 voorzitter van Stichting BAB.

Secretaris I.M. van de Vooren (09-01-1961) is bij de oprichting van Stichting BAB secretaris. 

Penningmeester M. Pakvis-van As (27-05-1966) is sinds 13-08-2022 onze penningmeester. 

Alle bestuursfuncties worden op vrijwillige basis vervuld. Er worden geen vergoedingen uitgekeerd voor bestuurswerkzaamheden. Elke bestuurder zet zich minimaal een uur per week in voor diens taken.

De secretaris heeft inzicht in de bankrekening, controleert direct financiële handelingen voor de penningmeester en houdt mede de voorzitter op de hoogte. De secretaris organiseert de bestuursvergaderingen (minimaal een keer per jaar) en verspreidt de notulen en actielijst onder de andere bestuursleden.

De voorzitter houdt toezicht over het correct uitvoeren van bestuurstaken en leidt minimaal een keer per jaar een bestuursvergadering.

Peter J. Pakvis (10-07-1959), Coach en Administratief  houdt toezicht op de werkzaamheden op kantoor.


Jaarverslagen en jaarrekeningen

2016

2017

2018

2019

2020

2021


Historie 

De oprichting van Stichting Buitengewoon Actieve Breinen komt voort uit door de oprichters Margriet Pakvis- van As en Peter J. Pakvis verworven inzicht in mogelijkheden van participatie van mensen met ADHD, autisme spectrum stoornissen en aanverwante psychische klachten. Zij hebben ongeveer acht jaar ervaring in het organiseren van lotgenotencontact, communicatie met de doelgroep ten behoeve van patiëntenverenigingen, cliëntenraadswerk, advisering van GGZ directies en activering van mensen uit de doelgroep. De stichting is een organisatie die haar doel bereikt door voorlichting, maar vooral door haar visie in de praktijk te brengen en binnen de stichting tegelijkertijd mensen te activeren door hen te betrekken bij de organisatie van voorlichting, participatieactiviteiten en reïntegratiewerkzaamheden.

Doelstellingen

De Stichting Buitengewoon Actieve Breinen heeft een sociaal-maatschappelijk doel. Zij zet zich in voor begrip, erkenning, verbinding en participatie van mensen met ADHD, autisme spectrum stoornissen en aanverwante psychische klachten. Om dit doel te bereiken, stimuleert de stichting uitwisseling van kennis en ervaringen, geeft voorlichting en levert een bijdrage aan activering (vrijwilligerswerk) van de doelgroep door hen praktisch te begeleiden bij het uitvoeren van voorlichtingswerk en participatieprojecten. De stichting ziet toe op de implementatie van haar visie in de zorg, het onderwijs en op de werkvloer en genereert een budget hiervoor.

De visie van de stichting is gedurende ruim acht jaar ontwikkeld vanuit lotgenotencontact en ervaringsdeskundigheid, en gaat ervan uit dat mensen met ADHD, autisme en aanverwante psychische klachten een buitengewoon actief brein (BAB) hebben. Zij hebben een andere zintuiglijke beleving, associatieve gedachtegangen en beleven omgevingsfactoren daarom op een andere manier. Zij hechten meer belang aan bepaalde persoonlijke waarden en het behalen van persoonlijke doelen dan mensen met een neurotypisch brein. Dit kan leiden tot onbegrip, beperkingen en isolatie in een samenleving die niet optimaal is ingesteld op deze eigenschappen van mensen met een BAB.

De stichting ondersteunt daarom activiteiten die begrip en erkenning van de eigenschappen van mensen met een BAB bevorderen, zodat zij zich gelijkwaardiger voelen, makkelijker gezonde relaties kunnen opbouwen en beter functioneren, onder andere op school en op het werk. Wederzijds begrip en respect is nodig om contact tussen mensen met een buitengewoon actief brein en mensen met een neurotypisch brein te bevorderen. Ieder mens heeft een eigen unieke, waardevolle plek in het geheel. Het ontdekken, erkennen en ontwikkelen van eigenschappen/talenten, maakt het mogelijk om bewust deze eigen plek te vinden en in te nemen in de samenleving in harmonie met anderen.

Over onze visie is per 12 april 2017 een BAB boek uitgegeven die uitleg geeft over eigenschappen van mensen met een buitengewoon actief brein, met als doel begrip en erkenning te bevorderen. De winst van de verkoop van dit boek wordt door de stichting ingezet voor het behalen van haar doel: participatie van de doelgroep.

De stichting zet zich in voor uitwisseling van kennis en ervaringen over hoe het buitengewoon actieve brein in elkaar zit, wat er anders aan is, hoe de persoon met een BAB kan leren wat zijn mogelijkheden zijn en wat hij nodig heeft om ze te benutten. De stichting biedt informatie aan de (geestelijke) gezondheidszorg over bespoediging van mentaal herstel door in de behandeling de eigenschappen van cliënten met een BAB te herkennen achter de beperkingen. Door het positief gebruik van eigenschappen, verminderen de beperkingen. Het is een andere benadering van mensen met psychische klachten. Door versnelling van het herstelproces in de gezondheidszorg, is het mogelijk om de mate van isolatie van de rest van de samenleving te beperken.

Voor het anti-stigma aspect draagt de stichting nadrukkelijk de boodschap uit om diagnoses achter de deuren van zorginstellingen te houden, waar zij horen, ten behoeve van het opstellen van een behandelplan waarmee optimale zorg geboden kan worden. Wij stimuleren breed maatschappelijk het idee om buiten de deuren van zorginstellingen te spreken van een buitengewoon actief brein.

De stichting draagt zorg voor de implementatie van haar visie en de inmiddels ontwikkelde methoden voor de doelgroep, om hun individuele eigenschappen te onderzoeken, bewust te ontwikkelen en te leren hoe zij deze op een gezonde manier kunnen inzetten ten behoeve van het opbouwen van gezonde relaties, het onderhouden van optimaal sociaal contact en voor de inzet in het leerproces en op het werk. Aan de visie en methoden wordt voortdurend gewerkt met de inbreng van de doelgroep en betrokkenen. De stichting zet zich daarnaast middels voorlichting in voor verbetering van passende scholing, bijscholing, loopbaanbegeleiding en activering.

De stichting stimuleert dus accurate voorlichting voor de doelgroep, de gezondheidszorg, het onderwijs, werkgevers en activeringsorganisaties over de capaciteiten en behoeften van mensen met een buitengewoon actief brein. Ook ondersteunt zij initiatieven van mensen met een buitengewoon actief brein, die maatschappelijke participatie, activering en integratie in het onderwijs en op de arbeidsmarkt bevorderen.

De stichting heeft het maken van winst niet ten doel. Daarom heeft de stichting een ANBI status

Wij kunnen ons werk doen dankzij Sponsors en partners

 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Map