Stichting Buitengewoon Actieve Breinen  
Bezoekadres: Anna van Hannoverstraat 4 - unit I2.04 Postadres: Florence Nightingalelaan 84 's-Gravenzande

Jaarverslag en jaarrekening 2018 

Jaarverslag

Het jaar 2018 stond in het teken van professionalisering en het vinden van een verdienmodel om vaste lasten te kunnen voldoen. Net als in 2017 zagen we mensen doorstromen van vrijwilligerswerk naar een baan. Dat was voor ons het uitgangspunt om de richting te kiezen van re-integratiewerkzaamheden, specifiek voor onze doelgroep, mensen met ADHD, ASS en aanverwante psychische problematiek. 

We konden in de tussentijd onze ervaringsdeskundigheid kwijt binnen de Open Inloop Desk en organiseerden lotgenotencontact door middel van de Praat & Ontmoet Café’s in Den Haag en ’s-Gravenzande. 

Tussen februari en mei 2018 heeft de staf van Stichting BAB de Leergang Besturen van een maatschappelijke organisatie bij PEP Den Haag gevolgd en met goed gevolg afgerond. 

Tussen februari en juli 2018 heeft een team van medewerkers zich gebogen over de aanvraag voor gunning door het UWV om re-integratiewerkzaamheden, in de vorm van Werkfit trajecten, vergoed te krijgen en beschikbaar te kunnen zijn voor de doelgroep van mensen met ADHD en ASS, die langdurig ziek zijn geraakt en weer aan het werk willen.

Voor dit doel hebben we drie re-integratieorganisaties gesproken, die gespecialiseerd zijn in onze doelgroep, voor eventuele aanvulling en vervolg in de vorm van Naar werk trajecten. Ook hebben we (sollicitatie-) gesprekken gehad met coaches en mogelijke kandidaten voor een dienstverband.

Er moest een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten worden met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Organisatie en bestuur werden doorgelicht om voor de gunning van het UWV in aanmerking te komen.

Uiteindelijk kregen we op 23 augustus 2018 groen licht van het UWV om de overeenkomsten te tekenen.

In juli 2018 sloot restaurant Muy Amigos in ’s-Gravenzande de deur, zodat het Praat & Ontmoet Café Westland geen thuisbasis meer had. We hebben op dat moment besloten om het café alleen in Den Haag door te zetten.

Per 1 september 2018 hebben we afscheid genomen van onze vrijwilliger Jennifer Spitsbaard. Zij heeft haar project, Project Bas, voor het koppelen van asielhonden aan mensen met psychische klachten, meegenomen om er een eigen organisatie voor op te richten. 

Er heeft per 13 september 2018 een bestuurlijke verandering plaatsgevonden. De functie van penningmeester van mevrouw M. Pakvis- van As is overgenomen door de heer J. Stahlecker.

Op 3 november 2018 organiseerde onze vrijwilliger Kim een Prikkelarme Familiedag in Loosduinen voor de hele familie omtrent familieleden met autisme spectrum stoornis. Hier werd voorlichting gegeven, demonstraties en lezingen, met als doel meer begrip voor ASS en voor elkaar. De Albert Heijn heeft voor de bezoekers koffie, thee en broodjes met beleg gedoneerd.

Op 21 december 2018 heeft Stichting BAB goedkeuring gekregen voor het Haags Keurmerk voor Vrijwilligersorganisaties.

In december 2018 hebben we van het Kansfonds een donatie gekregen van € 22.500 voor het project Wajongers helpen Wajongers, waarbij mensen met ASS en ADHD lotgenoten en buurtbewoners kunnen adviseren en bij kunnen staan bij hun ontwikkeling.

Gedurende het hele jaar 2018 hebben we gewerkt in een bedrijfsverzamelgebouw aan de Loosduinse Hoofdstraat. Voor de Zelfhulp Bibliotheek en om te kunnen voldoen aan de eisen voor het re-integratiewerk voor klanten van het UWV, zijn we op zoek gegaan naar een eigen locatie. Deze hebben we gevonden in stadsdeel Escamp, aan De Gaarde 51. De eigen voordeur garandeert een gevoel van veiligheid voor bezoekers. De locatie is op de begane grond, wat de zichtbaarheid en toegankelijkheid vergroot. Daarnaast is er voor 1 januari 2019 een gediplomeerd arbeidsdeskundige aangetrokken om de re-integratiewerkzaamheden te coördineren.

We hebben in de loop van het jaar twee grote projecten opgezet:

Project Open Inloop Desk van GGZ ervaringsdeskundigen

Inleiding

Stichting Buitengewoon Actieve Breinen zet zich in voor inclusie van mensen met psychische aandoeningen, in het bijzonder met autisme en ADHD. We geven voorlichting en begeleiden mensen bij activering en participatie. Onze organisatie heeft een open deur en heeft de mogelijkheid kunnen benutten om letterlijk de deur open te zetten dankzij een subsidie van € 3.500 van Stadsdeel Loosduinen. De subsidie is gebruikt voor het dagelijks realiseren van een Open Inloop Desk van GGZ ervaringsdeskundigen in het stadsdeel Loosduinen en het versterken van de banden met zorg- en welzijnsorganisaties in de omgeving. Daarnaast konden we de werkruimte bekostigen voor administratieve ondersteuning van dit doel.

Aankondiging en promotie

Per 1 april 2018 hebben we alle werkdagen de deur geopend voor buurtbewoners met psychische klachten. In de aanloop hebben we posters laten drukken en flyers ontworpen. De toegang naar onze locatie is een eerste keer lastig te vinden, dus was er promotie nodig met duidelijke aanwijzingen. Via internet, vooral Facebook, is er aandacht besteed aan de Open Inloop Desk, vooral in specifieke facebookgroepen als “Bij ons in Loosduinen” en “Ongekend Haags”. Op de vleugel aan de Loosduinse Hoofdstraat 563, waar we onze locatie hebben, zijn meerdere organisaties werkzaam, waaronder de wijkmanagers van Staedion en Stichting De Minimaatschappij Gewoon Anders. Staedion heeft actief flyers verspreid onder huurders met psychische aandoeningen. Bij de huisartsenposten in Loosduinen hebben we een stapel flyers neergelegd. Ook bij het Servicepunt XL in Buurthuis De Henneberg, Bibliotheek Loosduinen, het Stadsdeelkantoor Loosduinen en in Buurthuis De Geest en de ds. W.E. den Hertogschool zijn flyers neergelegd. In juli zijn flyers rondgebracht in het aangrenzende stadsdeel Escamp. Ook hebben we in de Loosduinse Kom flyers in de brievenbussen gedaan. We kregen daarnaast een paar minuten zendtijd bij Radio West in het programma “West op je Werk” waarin we aandacht gaven aan de inloopdesk. De Haagse Netwerktafel is op de hoogte gebracht van de inloopdesk.

Een veilige plek

Na ontvangst van de subsidie hebben we onze ruimte uitgebreid om een veilige, beschutte plek te creëren voor vertrouwelijke gesprekken. In de loop van de tijd kwamen er steeds meer mensen binnen. Mantelzorgers en andere betrokkenen, mensen die even vastliepen in hun dagelijkse leven, met vragen en kleine verzoeken, maar ook mensen die dringend professionele hulp nodig hadden en bij de Open Inloop Desk terecht konden om de scherpe randjes eraf te halen.

Een van onze vrijwilligers volgde een opleiding tot schuldhulpverlener en vroeg of zij bij ons stage kon lopen. Officiële begeleiding bij stage konden we nog niet bieden. Mevrouw heeft zich vervolgens tijdelijk bij ons aangesloten en binnen de inloopdesk zich ingezet als budgetcoach, waarbij zij buurtbewoners met financiële problemen advies gaf. Onze ervaringsdeskundigen gaven aanvullende tips aan bezoekers met bijvoorbeeld ADHD, autisme en bipolaire stoornis. Inmiddels heeft deze budgetcoach een reguliere baan gevonden bij een schuldhulpverleningsorganisatie.

Daarnaast hebben een autisme coach en opruim coach ieder elke week een dagdeel als vrijwilliger plaatsgenomen in de inloopdesk.

Elke persoon die bij ons binnenkomt, gaat weer naar buiten met een andere, positievere kijk op zichzelf. We gebruiken onze ervaringsdeskundige visie om mensen net wat meer hoop en zelfvertrouwen te geven, maar ook om betrokkenen meer inzicht en een positiever beeld te geven, waarmee we het begrip en acceptatie vergroten.

Cijfers

Tussen 1 april en 31 augustus 2018 hebben we een logboek bijgehouden van bezoekers aan de inloopdesk en de volgende gegevens geregistreerd: geslacht, herkomst/ stadsdeel, leeftijdscategorie, doorverwijzingen en het gevolg hiervan, onderwerp van het gesprek. Tussen 1 april en 31 augustus hebben we 81 keer een bezoeker op de Open Inloop Desk ontvangen. 

Bezoekers:

  56 keer was de bezoeker een vrouw en 25 keer een man.

Leeftijdsgroepen

 • 20 – 30 jaar, 22
 • 30 – 40 jaar, 29
 • 40 – 50 jaar, 16
 • 50 – 60 jaar, 11
 • 60 – 70 jaar, 1
 • 70 – 80 jaar, 2
 • 53 keer kwam een bezoeker uit Loosduinen, 16 keer uit een ander stadsdeel en 12 keer kwam iemand van buiten Den Haag.
 • 10 bezoekers zijn doorverwezen naar andere organisaties en 7 van hen zijn daar aangekomen. Van 2 bezoekers is onbekend of zij zijn aangekomen en 1 persoon is (nog) niet aangekomen.
 • Opvallend is dat het grootste deel bestaat uit vrouwelijke bezoekers en ook naar verhouding veel jonge bezoekers (64% is jonger dan 40). Voor de meeste mensen is een goed gesprek voldoende om verder te kunnen, de juiste hulp te vinden en/of om een weloverwogen keuze op dit moment in hun leven te maken.

Connecties

Met de volgende organisaties en personen is contact opgenomen en onderhouden:

Huisartsen(praktijken)

 • Jacz Docters van leeuwen
 • Civi
 • Bol – Barendse
 • Houtwijk
 • Arts & Zorg (Escamp)

Zorg- en welzijnsorganisaties

 • Boba
 • Haeghe Groep
 • UWV Platinaweg
 • Reakt
 • Pink Donut, Parnassia
 • Haags Steun Systeem/ Parnassia
 • Ongekend Haags
 • Stichting Gezond Samenwerken
 • Stichting tot Behoud van de Historische buitenplaats Ockenburg
 • Colours of Impact 

Project BAB Lab 2018

Inleiding

Vanuit het Werkgevers Servicepunt Den Haag (WSP), afdeling STiP-banen en afdeling UWV werd in het begin van het jaar gevraagd om voorlichting te geven aan medewerkers van het WSP, maar ook aan werkgevers. Onze visie en werkwijze werd als een positief voorbeeld gezien en gaf tot dan toe bij onze vrijwilligers en medewerkers goede resultaten. Het was mogelijk om inkomsten te genereren uit voorlichtingswerkzaamheden. Bij werkgevers was onze voorbeeldfunctie echter nog onvoldoende in beeld.

Om het effect van onze visie en werkwijze duidelijker zichtbaar te maken, zijn we gestart met het project “BAB Lab”.

Tussen 1 september en 19 december 2018 hebben we het project BAB Lab 2018 uitgevoerd. Hiervoor is een subsidie van € 8.398 verstrekt door de Gemeente Den Haag. Het doel van dit project was om 24 Haagse inwoners met een diagnose ASS of ADHD te werven en trainen om door te kunnen groeien van trede 1 of 2 van de participatieladder naar trede 4. Minimaal 50% van de mensen zou na het project in staat zijn om passend vrijwilligerswerk te verrichten. Voor werving en plaatsing van vrijwilligers hebben we een beroep gedaan op ons netwerk. We hebben als instrument de training “Herstellen doe je Zelf” gebruikt.

Uitvoering

Na de verstrekking van de subsidie zijn we van start gegaan met het project  BAB Lab. Het cursusmateriaal van de cursus “Herstellen doe je Zelf” werd aangeschaft bij Kenniscentrum Phrenos. De werving geschiedde door flyers te verspreiden bij de locaties van verschillende organisaties, zoals PEP Den Haag, UWV werkbedrijf, het Werkgevers Service Punt, afdeling Participatie, Voor Welzijn/ Servicepunt XL, Kompassie, REAKT, Haeghe Groep, PsyQ en Stichting Buurthuis Boogie Woogie Mariahoeve. Ook via sociale media werd geworven, namelijk via onze eigen website, Instagram, Facebook en Twitter.

Pantah Workz heeft de verantwoordelijkheid genomen voor de coördinatie van de training en de begeleiding van alle groepen. Drie vrijwilligers, die bekend zijn met de training, zijn betrokken als co-begeleiders.

Op 21 augustus 2018 kwamen de eerste belangstellenden bij elkaar voor informatie over de training. Er volgden nog twee informatiebijeenkomsten op 24 augustus en 7 september 2018. Van de 28 aanmeldingen zijn 24 mensen daadwerkelijk gestart.

De 24 deelnemers zijn verdeeld over 3 groepen

Maandag groep start 10-9-2018 tot 3-12-2018 (met een week pauze in de herfstvakantie)      

Woensdag groep start 3-10-2018 tot 19-12-2018 (zonder pauze)

Vrijdag groep start 21-9-2018 tot 14-12-2018 (met een week pauze in de herfstvakantie)

De maandag groep startte op de locatie van de stichting in de Kom van Loosduinen. Tegelijkertijd werden er meer deelnemers geworven aan de andere kant van de stad, in Haagse Hout, bij Stichting Buurthuis Boogie Woogie Mariahoeve. De laatst aangemelde deelnemers vormden een groep in Buurthuis De Geest in Nieuw Waldeck.

In 2019 volgde een terugkomdag voor alle groepen. De maandag en woensdag groep ontvingen we beide op 27 februari 2019 in Loosduinen en de groep in Mariahoeve op 8 maart 2019. Daarbij hebben we de resultaten van de deelnemers geëvalueerd.

Cijfers

Er hebben zich in totaal 28 mensen gemeld. Daarvan zijn er 24 gestart in drie groepen op verschillende locaties.

Het overgrote deel van de deelnemers waren vrouwen (88%). De leeftijden liepen uiteen van 25 jaar tot 61 jaar. De groepen bestonden vooral uit dertigers (38%) en veertigers (33%).

De deelnemers kwamen uit 6 verschillende stadsdelen. De meeste deelnemers kwamen uit Haagse Hout (33%) en Loosduinen (29%). De anderen kwamen uit Escamp, Segbroek, Centrum en Scheveningen.

In totaal zijn er 8 deelnemers (33%) voortijdig gestopt. Van alle deelnemers hebben 16 (67%) de eindstreep gehaald. Van hen hebben er 14 (54%) een passende vrijwilligersbaan gevonden. Daarmee hebben we het doel van minimaal 50% van de deelnemers behaald. Een vrijwilliger, die voortijdig gestopt is, heeft zelfstandig een vrijwilligersbaan gevonden.

We hebben bij de 8 mensen die tussendoor gestopt zijn, teruggekoppeld hoe het met hen gaat. Ook bij het afhaken van de training, kunnen mensen positieve resultaten bereikt hebben. Het belangrijkste streven van Stichting BAB is dat iedereen, die bij ons binnenkomt, met een positiever gevoel over zichzelf naar buiten gaat. In elke bijeenkomst zitten positieve boodschappen verwerkt. Het lukt niet altijd om iemand postiever te zien vertrekken, maar het percentage mensen, die na de training hoger staat op de participatieladder dan bij de start, ongeacht het wel of niet voltooien van deelname aan de training, is 83%, namelijk 20 van de 24 deelnemers. Hierdoor kijken wij met een heel positief gevoel terug op dit project.

Statistieken

M/V

Aantal

In %


Resultaten

Aantal

In %

mannen

3

13%


Training afgerond

16

67%

vrouwen

21

88%


Training niet afgerond

8

33%


24

100%24

100%
Leeftijdsgroepen

Aantal

In %


Plaats 4 (minimaal) op PL bereikt

15

63%

20-30

2

8%


Wel afgerond, maar niet plaats 4 op PL bereikt

2

8%

30-40

9

38%


Niet afgerond en niet plaats 4 op PL bereikt

7

29%

40-50

8

33%24

100%

50-60

3

13%

60-70

2

8%


Alle deelnemers gestegen op de PL

21

88%


24

100%


Alle deelnemers niet gestegen op de PL

3

13%


24

100%

Herkomst stadsdelen

Aantal

In %

Centrum

1

4%

Escamp

4

17%

Haagse Hout

8

33%

Loosduinen

7

29%

Scheveningen

1

4%

Segbroek

3

13%


24

100%
Onze impact op de doelgroep

In 2018 zijn er 2 mensen in loondienst geweest met een STiP-subsidie en 26 mensen verbonden geweest als vrijwilliger.

In het eerste kwartaal zijn er 18 mensen bij ons langs zijn geweest voor een gesprek.

Tussen 1 april 2018 en 31 augustus zijn 81 bezoekers langs geweest voor een gesprek in onze Open Inloop Desk en daarna hebben we nog 35 helpende gesprekken gevoerd.

Voor het project BAB Lab hebben we 24 mensen verder geholpen in Project BAB Lab.

Ten slotte hebben we 12 deelnemers voorlichting gegeven door middel van 2 door ons georganiseerde workshops.

We hebben in 2018 dus direct iets kunnen betekenen voor 198 mensen met een psychische kwetsbaarheid of betrokkenen.

Structurele werkzaamheden en voortgang 2019 

Bijhouden website, adverteren, berichtgeving en blogs via sociale media, administratieve ondersteuning van de projecten, blogs schrijven, salarisadministratie bijhouden.

Het boek Buitengewoon Actieve Breinen promoten, de donaties en verkoopcijfers bijhouden.

Het schrijven en aanbieden van workshops en lezingen.

De deur staat altijd open voor nieuwe vrijwilligers. We creëren vrijwilligerswerk op maat voor de mens met ASS en/of ADHD of aanverwante GGZ achtergrond, die bij ons binnenkomt.

Per 1 januari 2019 komen er re-integratiewerkzaamheden bij met de nodige organisatorische en administratieve ondersteuning. Er komt een arbeidsdeskundige in dienst en een jobcoach.

We zetten de Zelfhulp Bibliotheek met Zelf Helpdesk op.

We maken kennis met Escamp en kijken wat wij kunnen doen aan de problemen die specifiek spelen in dit stadsdeel voor mensen met ASS en/of ADHD.

De workshops worden uitgebreid en behalve aan de doelgroep, ook aangeboden aan WSP, UWV en werkgevers.

We ontwikkelen trainingen voor ZZP-ers met ASS en/of ADHD.

We bieden werk- en ontmoetingsruimte voor buurtinitiatieven en ervaringsdeskundige professionals. 

 

Jaarrekening

Bedragen inclusief btw, tenzij anders vermeld
Inkomsten
Stichting

Reservering 2018

 € 247 Reservering project Bas 2018

 € 461 donaties

 € 871 loonkostensubsidies Gemeente Den Haag

 € 38.318 Subtotaal

 € 39.897 


Projecten

Projectsubsidies Gemeente Den Haag Open Inloop Desk - deel 1

 € 945 Projectsubsidies Gemeente Den Haag Open Inloop Desk - deel 2

 € 3.500 Projectsubsidies Gemeente Den Haag BAB Lab

 € 8.398 Poject Wajongers helpen Wajongers Kansfonds

 € 22.500 Totaal projectinkomsten

 € 35.343 Totaal inkomsten en tegoed


 € 75.240 

Uitgaven
Stichting

Administratiekosten

 € 358 Kosten bestuur

 € 320 Verzekeringen

 € 315 Salarissen

 € 28.808 Vakantiegeld

 € 1.309 Loonbelasting

 € 8.702 Onkostenvergoedingen vrijwilligers

 € 2.323 Materialen voorlichting en promotie

 € 629 Communicatie (internet, e-mail, telefoon)

 € 1.051 Promotiekosten

 € 629 Huur werkplekken

 € 3.486 Vooruitbetaald huur

 € 1.095 Borg locatie

 € 3.285 Bankkosten

 € 105 Praat & Ontmoet Café

 € 87 Subtotaal

 € 52.501 


Projecten

Project Bas kosten

 € 461 Project Open inloop Desk van GGZ ervaringsdeskundigen 2018 - deel 1

 € 945 Project Open inloop Desk van GGZ ervaringsdeskundigen 2018 - deel 2

 € 3.500 Project BAB Lab

 € 8.897 Project Wajongers helpen Wajongers - Kansfonds

 € 571 Totaal projecten

 € 14.374 Openstaande borg

 € -3.285 Reservering 2019 projecten + borg

 € 11.651 Totaal uitgaven, openstaand en reservering


 € 75.240 

 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Map