Stichting Buitengewoon Actieve Breinen  
Bezoekadres: Anna van Hannoverstraat 4 - unit I2.04 Postadres: Florence Nightingalelaan 84 's-Gravenzande

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op Stichting Buitengewoon Actieve Breinen. De Algemene Voorwaarden en de op de website vermelde informatie kunnen door Stichting Buitengewoon Actieve Breinen ten allen tijde gewijzigd worden.

Vestigingsadres:
Stichting Buitengewoon Actieve Breinen
Florence Nightingalelaan 84
2694 AJ  ’s-Gravenzande  

Artikel 1 – Algemeen
1.1
Deze Algemene Voorwaarden gelden voor ieder aanbod en iedere overeenkomst tussen Stichting Buitengewoon Actieve Breinen en een klant, medewerker, vrijwilliger of organisatie waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. De Algemene Voorwaarden en de op de website vermelde informatie kunnen door Stichting Buitengewoon Actieve Breinen ten allen tijde gewijzigd worden. 
1.2
Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
1.3
Eventuele afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
1.4
Bij of na de eerste aanmelding als medewerker, vrijwilliger of organisatie, zal een oriënterend gesprek worden gehouden.
1.5
De voorlichting die gegeven wordt, via internet, schriftelijk of mondeling, is niet bedoeld om “medische condities” ( zoals ziekte, acute of chronische klachten) te diagnosticeren en/of te behandelen. Hiervoor verwijzen wij naar een arts/specialist.
1.6
Deze Algemene Voorwaarden zijn in te zien op de website van Stichting Buitengewoon Actieve Breinen en op het hoofdkantoor van Stichting Buitengewoon Actieve Breinen.      

Artikel 2 - Financiën en betalingen
2.1
Abonnementskosten voor doorlopende voorlichting dienen door organisaties vooruit betaald te worden voor minimaal 1 jaar en worden stilzwijgend voor een jaar verlengd. Opzeggen kan uiterlijk een maand voor een nieuw kalenderjaar. Aparte voorlichtingsactiviteiten voor organisaties dienen altijd via een factuur te worden afgehandeld, tenzij anders afgesproken.
2.2
Facturen dienen betaald te worden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders vermeld op uw factuur c.q. bevestiging.
2.3
Bij uitblijven van de betaling is afnemer definitief in verzuim na het verstrijken van 21 dagen na de factuurdatum. Afnemer is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.
2.4
Een cadeaubon of andere attentie ter vrijwilligersvergoeding kan niet worden ingewisseld voor contant geld.
2.5
Afspraken over voorlichtingsactiveiten worden schriftelijk gemaakt met een organisatie. Bij geschil hierover geldt de administratie van Stichting Buitengewoon Actieve Breinen als bindend.
2.6
Een gemaakte afspraak voor een voorlichtingsactiviteit moet minimaal 24 uur van te voren telefonisch afgezegd of verzet worden. Is dat niet het geval dan brengen wij 50% van het afgesproken tarief in rekening.
2.7
Alle mogelijke opbrengsten, bijvoorbeeld van fondsenwerving, sponsoring, subsidieverlening, donaties en schenkingen, crowdfunding, voorlichtingsabonnementen, en verkoop van alle andere vanuit de Stichting Buitengewoon Actieve Breinen ontwikkelde producten, worden geheel ingezet voor het behalen van de doelstellingen van deze stichting.        

Artikel 3 - Aansprakelijkheid
3.1
Stichting Buitengewoon Actieve Breinen is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens het begeleiden of de gevolgen die voortvloeien uit het begeleiden van niet door een vrijwilliger genoemde symptomen, blessures of aandoeningen die eigenlijk een behandeling van een arts vereisen.
3.2
Stichting Buitengewoon Actieve Breinen is niet aansprakelijk voor gestolen voorwerpen, kwijtgeraakte kleding of sieraden en niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal of verlies van persoonlijke bezittingen van de cliënt.
3.3
Stichting Buitengewoon Actieve Breinen is niet aansprakelijk voor enige gevolgen, bijwerkingen en/ of nawerkingen die mogelijk het gevolg zouden kunnen zijn van een begeleiding die aan u gegeven wordt door een door Stichting Buitengewoon Actieve Breinen aangestelde begeleider.
3.4
Stichting Buitengewoon Actieve Breinen en haar medewerkers kunnen ten aanzien van het budgetcoachingstraject niet aansprakelijk worden gesteld voor handelingen, gevolgen, bij- en nawerkingen voortvloeiend uit het coachingstraject en/of de geboden nazorg, gegeven door een door Stichting Buitengewoon Actieve Breinen aangestelde begeleider.
3.5
Stichting Buitengewoon Actieve Breinen geeft op geen van haar diensten garantie. Klachten kunnen binnen twee weken na de dienst schriftelijk worden ingediend, per e-mail of per post en worden binnen 4 weken in behandeling genomen.
3.6
Stichting Buitengewoon Actieve Breinen is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar overeenkomsten en/of andere verplichtingen niet kunnen worden nagekomen door overmacht. Onder overmacht word verstaan elke bijzonder oorzaak/omstandigheid, die in redelijkheid niet geacht kan worden voor het risico van Stichting Buitengewoon Actieve Breinen te komen. Stichting Buitengewoon Actieve Breinen heeft in geval van overmacht het recht haar verplichtingen op te schorten. In geen geval is Stichting Buitengewoon Actieve Breinen gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.      

Artikel 4 - Privacy
4.1
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
4.2
Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, gebruiker gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en gebruiker zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is gebruiker niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
4.3
Bij het maken van een afspraak wordt altijd uw adres, e-mail en telefoonnummer gevraagd voor onze administratie. Zonder uw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming worden uw gegevens niet aan derden verstrekt.

Artikel 5 - Intellectueel eigendom
5.1
Stichting Buitengewoon Actieve Breinen behoudt zich, met betrekking tot haar websites, verstrekte stukken, zoals drukwerk, offertes, voorlichtingsmateriaal, rapporten, adviezen, ontwerpen, modellen, tekeningen, software, teksten, grafisch materiaal, logo’s en gegevensdragers in de ruimste zin des woords, de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
5.2
Alle door Stichting Buitengewoon Actieve Breinen verstrekte stukken, zoals offertes, voorlichtingsmateriaal, rapporten, adviezen, ontwerpen, tekeningen, software enz. zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door medewerker, vrijwilliger of organisatie en mogen niet door medewerker, vrijwilliger of organisatie zonder voorafgaande toestemming van Stichting Buitengewoon Actieve Breinen worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
5.3
Op de websites, welke geregistreerd zijn door Stichting Buitengewoon Actieve Breinen, zijn de volgende voorwaarden van toepassing: Bezoeker verklaart zich, door het bekijken van deze websites en het gebruiken van de daarop aangeboden informatie akkoord met de in dit artikel genoemde voorwaarden. De informatie op de websites betreft algemene informatie en is niet bedoeld als advies of ter vervanging van enig advies. Stichting Buitengewoon Actieve Breinen doet haar best om zorg te dragen voor de juistheid van gegevens op de website. Stichting Buitengewoon Actieve Breinen kan niet instaan voor de juistheid, de volledigheid en de actualiteit van de geboden informatie, zowel die op de eigen site als die op sites waarnaar wordt verwezen.
5.4
Gebruikmaking van de geboden informatie op de websites van Stichting Buitengewoon Actieve Breinen geschiedt volledig voor eigen rekening en risico. Gebruik van de websites, dat het gebruik van andere bezoekers stoort, het functioneren daarvan in gevaar kan brengen of de geboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan. Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van de website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stichting Buitengewoon Actieve Breinen over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken. Stichting Buitengewoon Actieve Breinen garandeert niet dat haar site of die waarnaar verwezen wordt continue bereikbaar zijn en/of vrij zijn van virussen en andere gebreken. Bezoeker maakt voor eigen risico gebruik van voornoemde websites.
5.5
Indien een bezoeker de websites van Stichting Buitengewoon Actieve Breinen bezoekt, kan Stichting Buitengewoon Actieve Breinen de gegevens verwerken en gebruiken voor eigen doeleinden zoals marketing. Stichting Buitengewoon Actieve Breinen waarborgt en respecteert de privacy van haar website bezoekers, onder meer door naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens.       
   

Disclaimer

 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Map