Jaarplan 2018

We hebben de volgende activiteiten gepland voor 2018

Inleiding

Om de vaste lasten van de stichting te kunnen financieren, is de verkoop van het boek Buitengewoon Actieve Breinen nog onvoldoende. Er worden ook nog niet voldoende donaties gedaan om alle vrijwilligers te kunnen faciliteren en professioneel te begeleiden.

Vanuit het Werkgevers Servicepunt Den Haag (WSP), afdeling STiP-banen en afdeling UWV is gevraagd om voorlichting te geven aan medewerkers van het WSP, maar ook aan werkgevers. Onze visie en werkwijze wordt als een positief voorbeeld gezien en geeft tot nu toe bij onze huidige vrijwilligers en medewerkers goede resultaten. Uit voorlichting kunnen in de toekomst inkomsten gegenereerd worden. Bij werkgevers is onze voorbeeldfunctie echter nog niet voldoende in beeld.

Om het effect van onze visie en werkwijze duidelijker zichtbaar te maken, zijn we met de voorbereidingen van de pilot “BAB Lab” gestart, waarbij 24 mensen, die moeten re-integreren vanuit een Wajonguitkering, werkfit worden gemaakt. Deze pilot kent 3 fases:

Fase 1: “Herstellen doe je Zelf” voor persoonlijk herstel, zelfvertrouwen en de eerste stap in de maatschappij met de hulp van lotgenoten en ervaringsdeskundigen. Van de 24 deelnemers stromen minimaal 12 door naar structureel vrijwilligerswerk bij de stichting of ander maatschappelijke organisaties. De Gemeente Den Haag heeft een subsidie van € 8.398 beschikbaar gesteld voor de uitvoering van deze fase.
Fase 2: “Wajongers helpen Wajongers” voor maatschappelijk herstel en participatie, speciaal voor mensen met ASS en ADHD. De deelnemers ontwikkelen sociale vaardigheden, maken contact met de buurt en bouwen meer vertrouwen in hun capaciteiten op door zich in te zetten voor andere mensen. Voor financiering van dit project heeft het Kansfonds een budget van € 22.500 toegezegd.
Fase 3: Voor voortzetting van re-integratiewerkzaamheden doen we een aanvraag bij het UWV om mee te doen met de aanbestedingen.

In januari 2019 maken we de resultaten bekend van het project “Wajongers helpen Wajongers” en hoeveel deelnemers doorstromen naar trede 4 of 5 van de participatieladder bij de stichting of elders. Hiermee wordt Stichting BAB zichtbaar als een betrouwbaar voorlichter voor andere werkgevers en re-integratieorganisaties. Onze ervaringen worden verwerkt in materiaal voor workshops. Zo kan de stichting in 2019 meer financiële middelen genereren voor de vaste lasten. Daarnaast wordt er een aanvraag bij het UWV ingediend om mee te doen aan de aanbestedingen voor re-integratiewerkzaamheden. Hieruit verwachten we voldoende financiële middelen te genereren voor de begeleiding bij participatie en re-integratie van onze vrijwilligers.

Eerste kwartaal

Administratief/bestuurlijk

Opstellen jaarverslag 2017.
Opstellen jaarrekening 2017.
Werving penningmeester, sollicitatiegesprekken met kandidaten.
Trainingen besturen van een vrijwilligersorganisatie via PEP Den Haag.
Realiseren Haags Keurmerk voor Vrijwilligersorganisaties

Werkzaamheden in stadsdeel Loosduinen

Overleg met regisseur invulling Loosduinse Plint.
Start Open Inloop Desk van GGZ Ervaringsdeskundigen. Aanvraag subsidie voor de Open Inloop Desk.

Praat & Ontmoet Café (lotgenotencontact voor mensen met ADHD en ASS)

Voortzetting Praat & Ontmoet Café Den Haag, elke laatste woensdag van de maand.
Start Praat & Ontmoet Café Westland, elke tweede woensdag van de maand.

Pilot BAB Lab

Werving van ervaringsdeskundige ASS en ADHD coaches en coaches met ervaring met re-integratie.
Kennismaking met UWV.
Aanvraag subsidie bij de Gemeente Den Haag voor BAB Lab Fase 1, “Herstellen doe je Zelf, werving van deelnemers via Den Haag Doet (WSP, afdeling Participatie) en sociale media.
Voorbereidingen BAB Lab Fase 2, “Wajongers helpen Wajongers”: aanvraag bij Kansfonds, VSB Fonds en Fonds 1818.
Voorbereiden aanvraag aanbestedingen voor re-integratiewerkzaamheden bij het UWV.

Project Bas

Evaluatie met vrijwilligers wanneer het project voort te zetten en hoe deze uiteindelijk wordt uitgevoerd. Vaststelling taken, inhoud en financiering.
Plan en financieel plan gereed voor nieuwe fondsaanvragen.

STiP werknemers en vrijwilligers

Evaluatie vorderingen persoonlijk en werk.
Opgeven voor cursus Excel via het WSP.

Tweede kwartaal

Administratief/bestuurlijk

Bestuursvergadering met vaststelling en ondertekening jaarverslag en jaarrekening 2017 en aanstellen (aspirant penningmeester).
Nieuwe penningmeester inwerken.
Publiceren jaarverslag en jaarrekening 2017 (op de website).
Belastingzaken afhandelen.
Trainingen besturen van een vrijwilligersorganisatie via PEP Den Haag.
Start aanvraag Haags Keurmerk voor Vrijwilligersorganisaties.

Werkzaamheden in stadsdeel Loosduinen

Uitbreiding Open Inloop Desk van GGZ Ervaringsdeskundigen naar elke werkdag. Flyers en posters ontwerpen, bestellen en verspreiden. Andere promotie activiteiten organiseren.
Start organisatie Prikkelarme Familie Dag voor kinderen en volwassenen met ASS en ADHD door team van vrijwilligers. Werven van studenten voor hulp bij de Prikkelarme Familie Dag in het kader van maatschappelijke stage.

Praat & Ontmoet Café (lotgenotencontact voor mensen met ADHD en ASS)

Voortzetting Praat & Ontmoet Café Den Haag, elke laatste woensdag van de maand.
Voortzetting Praat & Ontmoet Café Westland, elke tweede woensdag van de maand.

Pilot BAB Lab

Overleg en taakverdeling ASS en ADHD coaches.

Voorbereiding BAB Lab Fase 1, “Herstellen doe je Zelf”: voortzetting werving deelnemers, intake bijeenkomsten, aankoop lesmappen, na de zomervakantie start van de training.
Voorbereiding BAB Lab Fase 2, contact met fondsen, akkoord tekenen bestuur
Voorbereidingen BAB Lab Fase 3, aanvraag verklaringen bij Belastingdienst en Ministerie van Justitie, documenten verzamelen, verzekeringen in orde maken, bedrijfsprofiel en plan van aanpak schrijven. Geschikte re-integratieorganisaties in kaart brengen en benaderen voor samenwerking.

Project Bas

Overleg met trainer Clinidogs.
Aanpassen projectplan volgens nieuwe aanpak.
Bepalen welk fonds het project kan financieren.
Aanvraag doen bij fonds(en).
Financiële verantwoording Fonds 1818 en AD Haagsche Courant inzake Lenteprijs.

STiP werknemers en vrijwilligers

Evaluatie vorderingen persoonlijk en werk.
Deelname aan cursus Excel via het WSP.

Derde kwartaal

Administratief/bestuurlijk

Tussentijdse rapportage voortgang projecten, vrijwilligers en STiP werknemers aanbieden aan bestuur.
Financiële verantwoording Gemeente Den Haag inzake Haagse Succes Awards.
Aanvraag Haags Keurmerk voor Vrijwilligersorganisaties compleet maken en indienen.

Werkzaamheden in stadsdeel Loosduinen

Voortzetting Open Inloop Desk van Ervaringsdeskundigen. Rapporteren van resultaten aan Stadsdeel Loosduinen.
Overleg samenwerking met bibliotheek Loosduinen en eventueel aankondiging van de Zelfhulp Bibliotheek met Zelfhelpdesk voor de buurt.
Verdere organisatie en uitvoering Prikkelarme Familie Dag.

Praat & Ontmoet Café (lotgenotencontact voor mensen met ADHD en ASS)

Voortzetting Praat & Ontmoet Café Den Haag, elke laatste woensdag van de maand.
Voortzetting Praat & Ontmoet Café Westland, elke tweede woensdag van de maand.

Pilot BAB Lab

Start BAB Lab Fase 1, “Herstellen doe je Zelf”: dagdelen vaststellen, afronding werving deelnemers, start van de bijeenkomsten.
Overleg en tussenevaluatie resultaten met ADHD en ASS coaches. Schrijven rapportages.
BAB Lab Fase 2, fondsen op de hoogte houden van de ontwikkelingen, schrijven definitief financieel plan en dekkingsplan.
BAB Lab Fase 3, personele bezetting regelen en plannen, aanvraag aanbestedingen re-integratiewerkzaamheden compleet maken en indienen bij het UWV. Overleg met geschikte en geïnteresseerde re-integratieorganisaties over samenwerking.

Project Bas

Voortzetting trainingen met de honden, planning van activiteiten voor de buurt met de honden (bijvoorbeeld wandelingen en wedstrijden).

STiP werknemers en vrijwilligers

Evaluatie vorderingen persoonlijk en werk.
Overleg met jobcoach voor STiP werknemers van het WSP.
Eventueel opgeven en volgen nieuwe cursussen.

Vierde kwartaal

Administratief/bestuurlijk

Voorbereiden, plannen en uitvoeren eindejaarsfeest voor alle medewerkers van Stichting BAB, zorgen voor Kerstpakketten.
Financiële verantwoording Gemeente Den Haag inzake Haagse Succes Awards.
Bestuursvergadering: bespreken van de vorderingen van de stichting, definitief installeren van nieuwe penningmeester.

Werkzaamheden in stadsdeel Loosduinen

Voortzetting Open Inloop Spreekuur Ervaringsdeskundigen voor 2 dagdelen per week.
Uitbreiding van dienstverlening en activiteiten bij de Zelfhulp Bibliotheek met Zelfhelpdesk voor de buurt.
Start activiteiten met honden, zoals wandelingen en wedstrijden vanuit Project Bas.

Praat & Ontmoet Café (lotgenotencontact voor mensen met ADHD en ASS)
Voortzetting Praat & Ontmoet Café Westland, elke tweede woensdag van de maand.
Voortzetting Praat & Ontmoet Café Den Haag, elke laatste woensdag van de maand.
Start Praat & Ontmoet Ochtend Café Den Haag, een woensdagochtend nader te bepalen.

Pilot BAB Lab

Voortzetting BAB Lab Fase 1, “Herstellen doe je Zelf”: feestelijke uitreiking van de certificaten en terugkomdag plannen en evaluatie effect van de training. Begeleiding bij het vinden van passend vrijwilligerswerk bij andere vrijwilligersorganisaties.
Voorbereiding BAB Lab Fase 2, “Wajongers helpen Wajongers”, tekenen van vrijwilligersovereenkomsten, onderdelen van de Zelfhelpdesk samen bepalen (basis is de talenten van de deelnemers).
Voorbereiden van invulling van de Zelfhulp Bibliotheek met informatie en Zelfhelpdesk. Aanvraag bij fondsen compleet en innen van bedragen. Creatieve en technische deelnemers volgen een training voor bediening van de 3D printer, aanschaffen middelen, Zelfhulp Bibliotheek, promotiemateriaal ontwerpen en bestellen.
Plannen van de feestelijke opening van de Zelfhulp Bibliotheek. Beslissen wie meewerkt aan projecten als de Open Inloop Desk, het Praat & Ontmoet Ochtend Café of intern wordt opgeleid tot ervaringsdeskundig groepsleider Herstellen doe je Zelf.
Overleg en evaluatie resultaten met ADHD en ASS coaches. Schrijven rapportages voor de Gemeente Den Haag.
BAB Lab Fase 3, bij gunning van de aanbestedingen re-integratie door het UWV, personeelsbezetting regelen en opstart van de werkzaamheden.

Project Bas

Afronding trainingen met certificaten. Deelnemers organiseren activiteiten in de buurt met hun honden. Voorbereiding dienstverlening waarbij mensen met psychische klachten uit de buurt worden vakkundig gekoppeld aan asielhonden. Voorbereiding trainingen voor mensen met psychische klachten hoe zij door de zorg voor hun hond stabiel kunnen blijven.

STiP werknemers en vrijwilligers

Evaluatie vorderingen persoonlijk en werk.
Overleg met jobcoach voor STiP werknemers van het WSP.
Eventueel opgeven en volgen nieuwe cursussen.

Voortdurende werkzaamheden

Bijhouden website, adverteren, berichtgeving en blogs via sociale media, administratieve ondersteuning van de projecten, blogs schrijven, salarisadministratie bijhouden.

Het boek Buitengewoon Actieve Breinen promoten, de donaties en verkoopcijfers bijhouden.

Het schrijven en aanbieden van workshops en lezingen. Aan het eind van het jaar en in 2019 verwachten we meer belangstelling voor de workshops en lezingen te krijgen en donaties te genereren uit deze werkzaamheden.

De deur staat altijd open voor nieuwe vrijwilligers. We creëren vrijwilligerswerk op maat voor de mens met ASS en/of ADHD, die bij ons binnenkomt. We werven meer coaches voor begeleiding wanneer dit nodig is.