Stichting Buitengewoon Actieve Breinen
voorlichting  reïntegratie begeleiding

Stichting Buitengewoon Actieve Breinen - Officieel

Bank: ABN AMRO NL98ABNA 0833 1439 21

KvK 67350364
RSIN 856943344

Gevestigd
Postadres: De Gaarde 51, 2542 CB Den Haag

E-mail secretariaat:  info@stichting-bab.nl
E-mail bestuur:        margriet.pakvis@stichting-bab.nl
Telefoonnummer bestuur: 06 36159154

Alle mogelijke opbrengsten, bijvoorbeeld van fondsenwerving, sponsoring, subsidieverlening, donaties, erven en andere schenkingen, crowdfunding, voorlichtingsabonnementen en verkoop van alle andere vanuit de Stichting Buitengewoon Actieve Breinen ontwikkelde producten, worden geheel ingezet voor het behalen van de doelstellingen van deze stichting. 

Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel (pdf download)
Afschrift Akte van Oprichting (pdf download)
 

Beleidsplan Stichting Buitengewoon Actieve Breinen

Stichting Buitengewoon Actieve Breinen

De oprichting van Stichting Buitengewoon Actieve Breinen komt voort uit door de oprichter Margriet Pakvis- van As en haar man Peter J. Pakvis verworven inzicht in mogelijkheden van participatie van mensen met ADHD, autisme spectrum stoornissen en aanverwante psychische klachten. Zij hebben ongeveer acht jaar ervaring in het organiseren van lotgenotencontact, communicatie met de doelgroep ten behoeve van patiëntenverenigingen, cliëntenraadswerk, advisering van GGZ directies en activering van mensen uit de doelgroep. De stichting is een organisatie die haar doel bereikt door voorlichting, maar vooral door haar visie in de praktijk te brengen en binnen de stichting tegelijkertijd mensen te activeren door hen te betrekken bij de organisatie van voorlichting en participatieactiviteiten.

Gemeentelijke subsidies, fondsen en donaties kunnen worden ingezet voor de afzonderlijke (plaatselijke) activiteiten. Er is contact opgebouwd met de eerste welzijnsorganisaties en gemeenteambtenaren (Den Haag en Westland) voor financiering van afzonderlijke projecten. We genereren middelen vanuit fondsen en crowdfunding voor vakbekwame ervaringsdeskundige professionals bij de ondersteuning van vrijwilligers in maatschappelijke projecten en ondersteunend personeel, maar ook vergoedingen voor de vrijwilligers die door de organisatie van het werk van de stichting geactiveerd worden. Op deze manier zetten wij de dynamiek van participatie, zoals we dat helder voor ogen hebben, in gang vanuit ervaringsdeskundigheid.

In dit plan worden eerst de doelen van de stichting beschreven. In het daarop volgende deel geven we aan welke medewerkers we nodig hebben voor het team, dat de stichting praktisch zal ondersteunen bij het bereiken van haar doelstellingen. Vervolgens hebben we een lijst van activiteiten gemaakt in een tijdlijn. Uiteindelijk treft u een financieel plan aan voor het organiseren van de ondersteunende activiteiten van de stichting in de eerste twee jaren.

Doelstellingen

De Stichting Buitengewoon Actieve Breinen heeft een sociaal-maatschappelijk doel. Zij zet zich in voor begrip, erkenning, verbinding en participatie van mensen met ADHD, autisme spectrum stoornissen en aanverwante psychische klachten. Om dit doel te bereiken, stimuleert de stichting uitwisseling van kennis en ervaringen, geeft voorlichting en levert een bijdrage aan activering (vrijwilligerswerk) van de doelgroep door hen praktisch te begeleiden bij het uitvoeren van voorlichtingswerk en participatieprojecten. De stichting ziet toe op de implementatie van haar visie in de zorg, het onderwijs en op de werkvloer en genereert een budget hiervoor.

De visie van de stichting is gedurende ruim acht jaar ontwikkeld vanuit lotgenotencontact en ervaringsdeskundigheid, en gaat ervan uit dat mensen met ADHD, autisme en aanverwante psychische klachten een buitengewoon actief brein (BAB) hebben. Zij hebben een andere zintuiglijke beleving, associatieve gedachtegangen en beleven omgevingsfactoren daarom op een andere manier. Zij hechten meer belang aan bepaalde persoonlijke waarden en het behalen van persoonlijke doelen dan mensen met een neurotypisch brein. Dit kan leiden tot onbegrip, beperkingen en isolatie in een samenleving die niet optimaal is ingesteld op deze eigenschappen van mensen met een BAB.

De stichting ondersteunt daarom activiteiten die begrip en erkenning van de eigenschappen van mensen met een BAB bevorderen, zodat zij zich gelijkwaardiger voelen, makkelijker gezonde relaties kunnen opbouwen en beter functioneren, onder andere op school en op het werk. Wederzijds begrip en respect is nodig om contact tussen mensen met een buitengewoon actief brein en mensen met een neurotypisch brein te bevorderen. Ieder mens heeft een eigen unieke, waardevolle plek in het geheel. Het ontdekken, erkennen en ontwikkelen van eigenschappen/talenten, maakt het mogelijk om bewust deze eigen plek te vinden en in te nemen in de samenleving in harmonie met anderen.

Over onze visie is per 12 april 2017 een boek uitgegeven die uitleg geeft over eigenschappen van mensen met een buitengewoon actief brein, met als doel begrip en erkenning te bevorderen. De winst van de verkoop van dit boek wordt door de stichting ingezet voor het behalen van haar doel: participatie van de doelgroep.

De stichting zet zich in voor uitwisseling van kennis en ervaringen over hoe het buitengewoon actieve brein in elkaar zit, wat er anders aan is, hoe de persoon met een BAB kan leren wat zijn mogelijkheden zijn en wat hij nodig heeft om ze te benutten. De stichting biedt informatie aan de (geestelijke) gezondheidszorg over bespoediging van mentaal herstel door in de behandeling de eigenschappen van cliënten met een BAB te herkennen achter de beperkingen. Door het positief gebruik van eigenschappen, verminderen de beperkingen. Het is een andere benadering van mensen met psychische klachten. Door versnelling van het herstelproces in de gezondheidszorg, is het mogelijk om de mate van isolatie van de rest van de samenleving te beperken.

Voor het anti-stigma aspect draagt de stichting nadrukkelijk de boodschap uit om diagnoses achter de deuren van zorginstellingen te houden, waar zij horen, ten behoeve van het opstellen van een behandelplan waarmee optimale zorg geboden kan worden. Wij stimuleren breed maatschappelijk het idee om buiten de deuren van zorginstellingen te spreken van een buitengewoon actief brein.

De stichting draagt zorg voor de implementatie van haar visie en de inmiddels ontwikkelde methoden voor de doelgroep, om hun individuele eigenschappen te onderzoeken, bewust te ontwikkelen en te leren hoe zij deze op een gezonde manier kunnen inzetten ten behoeve van het opbouwen van gezonde relaties, het onderhouden van optimaal sociaal contact en voor de inzet in het leerproces en op het werk. Aan de visie en methoden wordt voortdurend gewerkt met de inbreng van de doelgroep en betrokkenen. De stichting zet zich daarnaast middels voorlichting in voor verbetering van passende scholing, bijscholing, loopbaanbegeleiding en activering.

De stichting stimuleert dus accurate voorlichting voor de doelgroep, de gezondheidszorg, het onderwijs, werkgevers en activeringsorganisaties over de capaciteiten en behoeften van mensen met een buitengewoon actief brein. Ook ondersteunt zij initiatieven van mensen met een buitengewoon actief brein, die maatschappelijke participatie, activering en integratie in het onderwijs en op de arbeidsmarkt bevorderen.

De stichting heeft het maken van winst niet ten doel. Daarom heeft de stichting een ANBI status.


Het Team van Stichting BAB

Bestuur

Voorzitter: K.H. van de Wetering (1943) woont in Wateringen. Nico heeft gewerkt voor vakbond CNV en heeft sinds de oprichting op 11 november de positie van voorzitter voor Stichting BAB. Hij is daarnaast dichter, schrijver en columnist voor het blad Westland Toen.

Secretaris: I.M. van de Vooren (1961) woont in Den Haag en is bij de oprichting van Stichting BAB aangesteld als secretaris. Inge zet zich in voor cliëntenbelangen in Den Haag en heeft ervaring (als betrokkene) met ADHD en ASS.

(Interim) Penningmeester: J.M.L. Stahlecker  (1977) woont in Zoetermeer en is oprichter van Stichting BAB. Jeroen is de tijdelijke opvolger van M. Pakvis- van As als penningmeester voor de stichting.

Alle bestuursfuncties worden op vrijwillige basis vervuld. Er worden geen vergoedingen uitgekeerd voor bestuurswerkzaamheden. Elke bestuurder zet zich minimaal een uur per week in voor diens taken.

De penningmeester bewaakt de financiële zaken en informeert bestuur en medewerkers over de financiële stand van zaken en hoe deze kunnen worden ingezet om de doelstellingen te bereiken.

De secretaris heeft inzicht in de bankrekening, controleert direct financiële handelingen van de penningmeester en houdt mede de voorzitter op de hoogte. De secretaris organiseert de bestuursvergaderingen (minimaal een keer per jaar) en verspreidt de notulen en actielijst onder de andere bestuursleden.

De voorzitter houdt toezicht over het correct uitvoeren van bestuurstaken en leidt minimaal een keer per jaar een bestuursvergadering.

Verzorging van jaarlijkse boekhouding is in handen van Administratiekantoor Admyra uit Den Haag.

Management
(Vrijwillig) directeur: P.J. Pakvis (1959) woont in 's-Gravenzande. Peter bewaakt het verloop en behalen van de doelstellingen van de stichting, houdt overzicht over het geheel van de werkzaamheden, coördineert deze en rapporteert aan het bestuur. Als hoofd- projectcoördinator neemt hij deel aan de bestuursvergaderingen t.b.v. rapportage van de werkzaamheden. Daarnaast verricht Peter 16 uur per week in loondienst werkzaamheden als jobcoach.

M. Pakvis- van As (1966) woont in 's-Gravenzande. Margriet is mede-oprichter van de stichting, samen met haar echtgenoot Peter. J. Pakvis, administratief assistent van het bestuur en stafmedewerker op vrijwillige basis. Zij onderhoud het contact met samenwerkingspartners, vertegenwoordigt de stichting naar buiten toe en bewaakt de uitvoering van het beleid.

STiP team

W. van Hanswijck de Jonge (1971) woont in Den Haag. Wladyslav is eerste medewerker secretariaat, lobbyist en netwerkdeskundige. Kennisbank van STiP functies en contactpersoon diverse gemeentelijke instellingen.

R. van Eijk (1959) komt uit Den Haag en is onderzoeksmedewerker en trajectcontroleur. Roy onderhoudt de kennisbank van Stichting Buitengewoon Actieve Breinen, controleert onze werkzaamheden en contacten op o.a. integriteit en algemene beleidsnormen.

D.L Kick (1977) woont in Den Haag. Daniëlle is aangesteld om activiteiten te coördineren voor een nog op te richten buurtkamer in het Haagse stadsdeel Haagse Hout. Daarnaast begeleid zij "Herstellen doe je Zelf" groepen.

Projectmedewerkers

Secretariaatsmedewerkers (vacant): Twee medewerkers die samen correspondentie en financiële werkzaamheden verzorgen. Projectmedewerkers: Per project worden er vrijwilligers aangenomen. Financiering hiervan geschiedt vanuit gemeentelijke subsidies en passende fondsen.

Activiteiten

Om Stichting BAB op te richten, hebben we de volgende activiteiten uitgevoerd in 2016

Oktober – december 2016

 • Oprichting van de stichting, gesponsord door Notariskantoor Westland Partners;
 • Officiële installatie van het bestuur;
 • Opbouwen website en sociale media;
 • Schrijven van een beleidsplan ten behoeve van werving van financiële middelen voor het bekostigen van de organisatie van de stichting en het aansturen van voorlichtingsactiviteiten en participatie activiteiten;
 • Bankrekening op naam van de stichting openen;
 • Werving en samenstelling van een team van (vrijwillige) medewerkers voor de organisatie van de stichting. De medewerkers zijn allen afkomstig uit de doelgroep;
 • Via sponsoring Gemeente Den Haag, stadsdeel Haagse Hout werkruimte verkrijgen voor het organiseren van de eerste activiteiten op vrijwillige basis, zoals het open inloopspreekuur;
 • Aanvraag van een ANBI status voorbereiden;
 • Publiciteit door middel van adverteren via sociale media en (plaatselijke) kranten/bladen;
 • De oprichting van de stichting feestelijk aandacht geven met Notariskantoor Westland Partners in Naaldwijk;
 • Offertes aanvragen voor de nodige middelen en materialen en voor het meetinstrument voor algehele gezondheid en welzijn van Stichting Orange Monday, de Vitaliteitfactor voor medewerkers;
 • Werving van kapitaal uit fondsen, subsidies en donaties om activiteiten van en met de doelgroep via de stichting en het BAB Instituut te bekostigen;
 • Start deelname aan informatieactiviteiten in Den Haag;
 • Onderzoeken of we kunnen aansluiten bij geplande of lopende (landelijke) onderzoeken betreffende activering van mensen met psychische klachten.

 

Financieel plan

Inkomsten en uitgaven
De oprichting ter waarde van € 500,- is vergoed door sponsor Notariskantoor Westland Partners.

Werkplekken
Van 1 oktober 2016 tot 1 mei 2017 werden 2 werkplekken ter waarde van € 300,- per maand door Den Haag, Haagse Hout gesponsord.

Tussen 1 juli en 31 december 2017 betaling voor de 2 flex werkplekken € 315,- per maand te vergoeden uit overhead/ inkomsten boek, eventueel eigen middelen. Gemeente Den Haag, stadsdeel Loosduinen, heeft 3 maanden huur € 945 vergoed om het inloopspreekuur van GGZ ervaringsdeskundigen financieel te ondersteunen.

Kantoorkosten
Inboedel , kantoorartikelen en andere middelen worden geregeld via sponsoring en donaties.

Salarissen en vergoedingen
Via de financiering van projecten worden professionals per uur betaald. Op het moment dat de inzet voor begeleiding van vrijwilligers in projecten fulltime wordt en er sprake is van consistente inzet en inkomsten, wordt eventueel een regulier arbeidscontract aangeboden. Beloningen blijven bescheiden. Wij geloven meer in een evenredige verdeling van beloningen voor werkzaamheden.

Per project worden vrijwilligersvergoedingen begroot. Vanuit de overhead op financiering van afzonderlijke projecten en donaties specifiek per project (we hebben aparte potjes bij Doneer Meer) worden vrijwilligersvergoedingen voor het secretariaat betaald. Mochten de inkomsten dit toelaten, dan zullen eventueel een of meerdere arbeidscontracten worden aangeboden.

Er zijn in het laatste kwartaal van 2017 twee administratief medewerkers aangenomen in een STiP-baan. De loonkosten worden volledig gesubsidieerd door de Gemeente Den Haag en het Min. van SZW. De stichting verzorgt een deel van de participatiebegeleiding van de STiP medewerkers.

Overschot inkomsten
Wanneer er meer inkomsten zijn door donaties, verkoop van het boek of andere diensten/’producten’ dan de stichting kan uitgeven, worden deze besteed aan organisaties met gelijksoortige doelstellingen in overleg met bestuur.
 


  
 
 
 
Opbellen
E-mail